Центар за семејна медицина Медицински факултет Скопје

++389 2 3214340
„50 Девизија“ бр.6, 1000 Скопје, Р. Македонија
contact@semejnamedicina.mednet.mk

1. чекор - отварање Ваш профил.
Регистрирајте се во горниот десен агол.
Лозинката мора да биде минимум 8 карактери.
Доколку сте регистрирани, најавете се.

Работилници

1.Дијабетична ретинопатија.
2.Дијабетична нефропатија.

1.Анемија кај деца.
2.Белодробен карцином.Организатор: Здружени на лекари по општа/семејна медицина (ЗЛОМСМ) член на Македонско лекарско друштво (МЛД) и Здружение на лекари-албанци на Македонија(SHMSHM).

Покровител: Центар за семејна медицина, Медицински Факултет Скопје

Времетраење: 1 час.

Дневен ред:

10:00-11:00 работилница 1

11:30-12:30 работилница 2

Котизација: 300,00 денари за една работилница. Работилниците се реализираат во блок две работилници во ист ден и се уплатува 600,00 денари за присуство на двете работилници планирани за ист ден. Може да уплатите одеднаш за сите 4 работилници - 1200 денари.


Уплата да се врши на:

Примач: Македонско лекарско друштво - ЗЛОМ-СМ улица "Даме Груев број 3"

ж.сметка: 300000000211884

депонент: Комерцијална Банка

назнака: Едукации 2017 за ЗЛОМ-СМ.


Акредитирано во МЛД – со баркод. Согласно новите прописи кои се однесуваат на КМЕ, потребно е на секој Сертификат да се стави соодветен баркод за да биде валиден истиот. Баркодовите ќе бидат набавени од МЛД од страна на организаторот и истите ќе бидат достапни за време на реализацијата на Работилницата. Цената за баркодот е вклучена во уплатената сума за котизација.

Акредитирани во ЛКМ – 4 бода.