Центар за семејна медицина Медицински факултет Скопје

++389 2 3214340
„50 Девизија“ бр.6, 1000 Скопје, Р. Македонија
contact@semejnamedicina.mednet.mk

1. чекор - отварање Ваш профил.
Регистрирајте се во горниот десен агол.
Лозинката мора да биде минимум 8 карактери.
Доколку сте регистрирани, најавете се.

Работилници

1.Дијабетична ретинопатија.
2.Дијабетична нефропатија.

1.Анемија кај деца.
2.Белодробен карцином.


1.Анемија кај деца.
2.Белодробен карцином.
Скопје - Лекарска комора на Македонија - почеток во 10 часот
04-03-2017 - Saturday Пријави: 37 од 40
25-03-2017 - Saturday Пријави: 38 од 40
08-04-2017 - Saturday Пријави: 40 од 40
22-04-2017 - Saturday Пријави: 32 од 40
06-05-2017 - Saturday Пријави: 21 од 40
20-05-2017 - Saturday Пријави: 13 од 40
03-06-2017 - Saturday Пријави: 4 од 0
10-06-2017 - Saturday Пријави: 2 од 0
16-09-2017 - Saturday Пријави: 29 од 40
07-10-2017 - Saturday Пријави: 37 од 40
02-12-2017 - Saturday Пријави: 30 од 40
Велес - КМЕ Центар - почеток во 14 часот
22-03-2017 - Wednesday Пријави: 4 од 40
Струмица - Дом на армија - почеток во 14 часот
24-03-2017 - Friday Пријави: 29 од 40
11-05-2017 - Thursday Пријави: 0 од 40
Прилеп - Библиотека во Општа болница - почеток во 10 часот
08-04-2017 - Saturday Пријави: 4 од 30
Медицински Факултет Тетово - почеток во 10 часот
25-03-2017 - Saturday Пријави: 40 од 40
29-04-2017 - Saturday Пријави: 26 од 40
Охрид
24-09-2017 - Sunday Пријави: 10 од 40
Кочани - Општа болница- почеток во 12 часот
11-03-2017 - Saturday Пријави: 15 од 40
25-03-2017 - Saturday Пријави: 1 од 40
Гостивар - Здравствен дом - почеток во 10 часот
08-04-2017 - Saturday Пријави: 0 од 25
Битола - Виша медицинска школа - почеток во 10 часот
25-03-2017 - Saturday Пријави: 1 од 40
27-05-2017 - Saturday Пријави: 4 од 40
Кавадарци - Општинска сала - почеток во 13:00 часот
24-03-2017 - Friday Пријави: 37 од 40
12-05-2017 - Friday Пријави: 16 од 40
Куманово - Општа болница - почеток во 11:30 часот
08-04-2017 - Saturday Пријави: 9 од 40
Гевгелија - Здравствен дом Гевгелија - почеток во 10 часот
22-04-2017 - Saturday Пријави: 7 од 40
Кичево - Дом на култура, мала сала - почеток во 10 часот
15-04-2017 - Saturday Пријави: 5 од 40

Организатор: Здружени на лекари по општа/семејна медицина (ЗЛОМСМ) член на Македонско лекарско друштво (МЛД) и Здружение на лекари-албанци на Македонија(SHMSHM).

Покровител: Центар за семејна медицина, Медицински Факултет Скопје

Времетраење: 1 час.

Дневен ред:

10:00-11:00 работилница 1

11:30-12:30 работилница 2

Котизација: 300,00 денари за една работилница. Работилниците се реализираат во блок две работилници во ист ден и се уплатува 600,00 денари за присуство на двете работилници планирани за ист ден. Може да уплатите одеднаш за сите 4 работилници - 1200 денари.


Уплата да се врши на:

Примач: Македонско лекарско друштво - ЗЛОМ-СМ улица "Даме Груев број 3"

ж.сметка: 300000000211884

депонент: Комерцијална Банка

назнака: Едукации 2017 за ЗЛОМ-СМ.


Акредитирано во МЛД – со баркод. Согласно новите прописи кои се однесуваат на КМЕ, потребно е на секој Сертификат да се стави соодветен баркод за да биде валиден истиот. Баркодовите ќе бидат набавени од МЛД од страна на организаторот и истите ќе бидат достапни за време на реализацијата на Работилницата. Цената за баркодот е вклучена во уплатената сума за котизација.

Акредитирани во ЛКМ – 4 бода.